МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: КРИТЕРІЇ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ

Article Ukrainian OPEN
Стефаненко-Шупик, А.П. ; Сахневич, Л.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Інтелектуальний потенціал; прогресивні технології; інноваційна здатність; технологічна конкурентоспроможність; Интеллектуальный потенциал; прогрессивные технологии; инновационные возможности; технологическая конкурентоспособность; Intellectual potential

 Запропоновано теоретико-методологічні основи реалізації процедур моделювання розвитку інтелектуального потенціалу виробничо-економічних систем. Їхні базові положення ґрунтуються на принципах: самозбереження виробничо-економічної системи; відродження та впровадження наукоємних і високотехнологічних видів продукції; конструювання оновленої системи організаційно-економічних відносин на засадах домінування у їх сукупності об’єктів із більш вагомими мотиваційними та інноваційними характеристиками.  Предложены теоретико-методологические основы реализации процедур моделирования интеллектуального потенциала производственно-экономических систем. Их базовые положения основаны на принципах: самоорганизации и регенерации; внедрения высокотехнологических видов продукции; построения новой системы организационно-экономических отношений на основе доминирования объектов с существенными мотивационными и инновационными характеристиками.  It is offered teoretiko-methodological bases of realization of procedures of design of development of intellectual potential of the virobniche-ekonomichnikh systems. Their base positions are based on principles: self-preservation of the virobniche-ekonomichnoy system; revival and introduction of naukoemnikh and highly technological types of products; constructing of the renewed system organizationally economic relations on principles of prevailing in their aggregate of objects with more ponderable motivational and innovative descriptions.
Share - Bookmark