СТАН ЗДІЙСНЕННЯ УГОД ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Чурило, П. Б. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: злиття, поглинання, угода, банківський бізнес, банківська система, оцінка бізнесу, вартість банку. слияния, поглощения, соглашение, банковский бизнес, банковская система, оценка бизнеса, стоимость банка. merges, absorption, the agreement, bank business

 Автор досліджує сучасний стан здійснення угод злиття і поглинання в банківській системі України. Дослідження процесів злиття і поглинання в банківській сфері України дозволило виявити специфічні особливості їх перебігу. Доведена необхідність інвестування в вітчизняні банки, що обумовлено справедливою вартістю таких інвестицій. Автор исследует современное состояние осуществления сделок слияния и поглощения в банковской системе Украины. Исследование процессов слияния и поглощения в банковской сфере Украины позволило выявить специфические особенности их протекания. Выявлены инвестиции в отечественные банки, что обусловлено справедливой стоимостью таких инвестиций.  The article covers the author's view on the current state the realization of merge transactions and absorption in bank system of Ukraine. Research of merge processes and absorption in bank sphere of Ukraine has allowed to reveal specific features of their course. Investments into domestic banks that was caused by fair cost in such of investments are revealed.
Share - Bookmark