КРИЗА: ЗАГРОЗА ЧИ МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БРЕНДІВ?

Article Ukrainian OPEN
П’янкова, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: бренд; брендинг; криза; споживання; бренд; брендинг; кризис; потребление; brand; branding; crisis; consumption

 В статті досліджено вплив кризових явищ на розвиток брендів продуктів харчування та напоїв, проаналізовано зміни у споживчій поведінці та ставленні до брендів, виявлено основні тенденції коригування брендової структури українського ринку, розглянуто антикризові заходи брендингу підприємств харчової промисловості.  В статье исследовано влияние кризисных явлений на развитие брендов продуктов питания и напитков, проанализированы изменения в потребительском поведении и отношении к брендам, выявлены основные тенденции корректировки брендовой структуры украинского рынка, рассмотрены антикризисные меры брендинга предприятий пищевой промышленности.  The paper investigates the impact of the crisis on the development of brands of food and beverages, reflects changes in consumer behavior and attitudes to brands, the basic trend adjustment brand structure of the Ukrainian market, branding is considered anti-crisis measures of the food industry.
Share - Bookmark