ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Article Ukrainian OPEN
Дмитренко, Е.Д. ; Кравець, Є.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: основні засоби; амортизація; Податковий кодекс України; життєвий цикл продукції; основные средства; амортизация; Налоговый кодекс Украины; жизненный цикл продукции; fixed assets; depreciation; Tax Code of Ukraine; the product life cycle

 У статті досліджуються питання щодо вибору найоптимальнішого методу нарахування амортизації основних засобів в умовах зближення бухгалтерського та податкового обліків.  В статье исследуются вопросы относительно выбора наиболее оптимального метода начисления амортизации основных средств в условиях сближения бухгалтерского и налогового учетов.  This article investigates the question of the optimal choice of the method of depreciation in the process of accounting and taxation convergence.
Share - Bookmark