ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ

Article Ukrainian OPEN
Барышникова, В.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: судноплавна компанія; капітал; структура управління; судоходная компания; капитал; структура управления; capital; the structure of management; navigable companies

 У роботі розглянуто проблему стійкого розвитку сучасних судноплавних компаній в умовах динамічності й нестійкості світового фрахтового ринку, на основі вибору ефективної організаційної структури управління, з урахуванням можливості мінімізації витрат і збереження капіталу в довгостроковому періоді. В работе рассмотрена проблема устойчивого развития современных судоходных компаний в условиях динамичности и неустойчивости мирового фрахтового рынка, на основе выбора эффективной организационной структуры управления, с учѐтом возможности минимизации затрат и сохранения капитала в долгосрочном периоде.  The problem of stability development of the modern navigable companies in conditions of dynamic and instability of the world charter market on the basis of a choice effective organizational structure of management, in view of an opportunity of expenses minimization and saving of the capital in the long-term period is considered in this paper.
Share - Bookmark