СТАН І ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Дмитренко, Е.Д. ; Кириленко, О.М. ; Шуляк, О.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інновації; інноваційна політика; инновации; инновационная политика; innovation; innovation policy

 У статті проаналізовано сучасні підходи до інноваційних процесів, що відбуваються в національній економіці України.  В статье проанализированы современные подходы к инновационным процессам, происходящим в национальной экономике Украины.  In this article was analyzed modern approaches in innovation processes in national Ukraine economics.
Share - Bookmark