РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Борисюк, І.О. ; Ткаченко, І.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: основні фонди; ефективність; екстенсивне завантаження; інтенсивне завантаження, резерви; фондовіддача; фондомісткість; рентабельність; основные фонды; эффективность; экстенсивная загрузка; интенсивная загрузка; резервы; фондоотдача; фондоемкость

 У статті розкрито роль основних фондів в діяльності підприємства, досліджено резерви і напрями підвищення рівня ефективності їхнього використання.  В статье раскрыта роль основных фондов в деятельности предприятия, исследованы резервы и направления повышения эффективности их использования.  The article presents role of fixed assets in the enterprises activities, reserves and ways of efficiency improving of their use.
Share - Bookmark