CREATING AND HISTORY OF DEVELOPMENT AND MAIN GOALS AND OBJECTIVES OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Article Russian OPEN
РАГИМ ОГЛЫ, АЛИЕВ ВУГАР; дисертант кафедри «Міжнародні економічні відносини» Бакинського Державного Університету (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: 339.543 (045) | международное сотрудничества; таможенная служба; таможенные модели; международная торговля; внешнеторговые сделки; международная интеграция; развитые страны | міжнародне співробітництва; митна служба; митні моделі; міжнародна торгівля; зовнішньоторговельні операції; міжнародна інтеграція; розвинені країни

 In article on a practical basis process of creation of the World Customs Organization, history of its development, a divergence in main objectives and directions in the literature is widely investigated. It is noticed, that the World Customs Organization has turned to the basic staff of cooperation of the international organizations and the states in relation to activity in sphere of customs and in sphere of international contacts of the states. The world Customs Organization, defining the new concepts, new approaches and technologies, puts into practice the appointment in the environment of uncertain changes more effectively.  В статье на основе имеющихся в литературе расхождений во мнениях и международной практики широко анализируются процесс создания, история развития, основные цели и задачи Всемирной Таможенной Организации. Отмечается, что Всемирная Таможенная Организация превратилась в главный штаб государств и международных организаций в отношении деятельности по таможенному делу в сфере международных связей государств. Всемирная Таможенная Организация, определяя новые концепции, новые подходы и технологии, более эффективно реализует свое назначение в среде с неопределяемыми заранее изменениями.   У статті на основі наявних у літературі розбіжностей у думках і міжнародної практики широко аналізуються процес створення, історія розвитку, основні цілі і завдання Всесвітньої Митної Організації. Відзначається, що Всесвітня Митна Організація перетворилася на головний штаб держав і міжнародних організацій відносно діяльності з митної справи у сфері міжнародних зв'язків держав. Всесвітня Митна Організація, визначаючи нові концепції, нові підходи та технології, більш ефективно реалізує своє призначення в середовищі з невизначуваного заздалегідь змінами.
Share - Bookmark