Murrinas and classic stained glass as related technologies Cameo Glass

Article Ukrainian OPEN
Petrushevskaia, N. (2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Cameo; Ancient Roman cameo glass; murrinas; classic stained glass; carved glass; art glass. | 748. 5 | Камея; древнеримское камео гласс; муррины; классический витраж; резное стекло; художественное стекло. | Камея; давньоримське камео гласс; мурріни; класичний вітраж; різьблене скло; художнє скло.

Reviewed technological similarities and peculiarities of Roman cameo glass and related techniques murrin and classic stained glass. Being in close relationship with the technological equipment Roman cameo Glass, murriny and classic stained glass are the previous and subsequent phases of the historical development of this technique. Рассмотрены технологические сходства и особенности древнеримского камео гласс и смежных техник муррин и классического витража. Находясь в тесном технологическом родстве с техникой древнеримского камео гласс, муррины и классический витраж являются предыдущей и последующей фазами исторического развития данной техники. Розглянуто технологічні подібності та особливості давньоримського камео гласс і суміжних технік муррін і класичного вітража. Перебуваючи у тісному технологічному спорідненні з технікою давньоримського камео гласс, мурріни і класичний вітраж є попередньою і подальшою фазами історичного розвитку даної техніки.
Share - Bookmark