PROBLEMS OF IMPLEMENTATION STRATEGIES MODERNIZATION IN TODAY UKRAINE

Article English OPEN
ЄРМОЛАЄВ, А.В. ; ЖАЛІЛО, Я.А.; Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Strategy; Economic Strategy; Strategy of Modernization; Institutions; Institutional Crisis | 338.2(045) | Стратегія; економічна стратегія; стратегія модернізації; інститути; інституційна криза

 In the article the specific features of a framework, where modernization strategies, based on Reform program, are formed and realized, have been studied. The role of institutional crisis in deformation of this framework has been determined. The basics of a strategy of country modernization  efficiency have been determined.  В статье исследованы особенности среды, в которой происходит формирование и реализация стратегий модернизации, предусмотренных ориентирами Программы реформ. Установлена ​​роль институционального кризиса в деформации этой среды. Определены принципы обеспечения эффективности стратегии модернизации страны  В статті досліджено особливості середовища, в якому відбувається формування та реалізація стратегій модернізації, передбачених орієнтирами Програми реформ. Встановлено роль інституційної кризи у деформації цього середовища. Визначено засади забезпечення ефективності стратегії модернізації країни
Share - Bookmark