ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Article Ukrainian OPEN
Левківський, І.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: зовнішній борг; регулювання відтоку та притоку капіталу; обмеження; банківський сектор; ризик; міжнародні ринки капіталів; криза; НБУ; грошово-кредитна політика; внешний долг; регулирование оттока и притока капитала; ограничения; банковский сектор; риск

 В статті проаналізовано світову практику регулювання міжнародного руху капіталу в країнах, що розвиваються, сформульовано комплексні пропозиції по удосконаленню управління зовнішнім боргом українських банків. В статье проанализирована практика регулирования международного движения капитала в развивающихся странам, сформулированы комплексные предложения по совершенствованию управления внешним долгом украинских банков. In the article world practice of international traffic of capital regulation is analysed in countries which develop, complex suggestions are formulated on the improvement of management of the Ukrainian banks an external debt.
Share - Bookmark