ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Долінська, Т. ; Юр’єва, Т. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиції; інвестиційний клімат; инвестиции; инвестиционный климат; investment; climate of investment

 Досліджено причини зниження оцінок інвестиційного клімату України в міжнародних рейтингах попри існування певного прогресу в Україні в його організаційно-правовому забезпеченні та збільшення кількісних показників залучених ПІІ до настання економічної кризи. Иследовано причини снижения оценок инвестиционного климата Украины у международных рейтингах, несмотря на существования некоторого прогресса в Украине в его организационно – правовом обеспечении и увеличение количественных показателей вовлечения ПИИ к началу экономического кризиса. Cause decrease in estimations of an investment climate of Ukraine at the international ratings, despite existence of some progress in Ukraine in it organizational – legal maintenance and increase in quantity indicators of involving ПИИ to the economic crisis beginning.
Share - Bookmark