ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВЛАСНОГО ВИДОБУТКУ В НАФТОГАЗОВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Іванченко, Н. ; Янченко, С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Нафтогазодобувна галузь; енергетична галузь; енергетична безпека; екологічна безпека; економічне обгрунтування; нефтегазодобывающая отрасль; энергетическая отрасль; энергетическая безопасность; экологическая безопасность; экономическое обоснование;

 Статтю присвячено питанням раціонального функціонування та розвитку нафтогазовидобувної галузі України. Сформульовано фактори вливу галузі на політичну та економічну складову держави. Проаналізовано сучасні особливості нафтогазовидобування в Україні. Представлено шляхи оптимізації галузі шляхом впровадження здобутків науково-технічного прогресу.  Статья посвящена вопросам рационального функционирования и развития нефтегазодобывающей отрасли Украины. Сформулированы факторы вливу области на политическую и экономическую составляющую государства. Проанализированы современные особенности нефтегазодобычи в Украине. Представлены пути оптимизации отрасли путем внедрения достижений научно-технического прогресса.  The article is devoted to sustainable operation and development of oil and gas industry in Ukraine. Formulated factors impact the field of political and economic component of the state. Modern features of oil and gas in Ukraine. Presented ways to optimize the field by introducing the achievements of scientific and technological progress.
Share - Bookmark