УРАХУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ З СУБ'ЄКТАМИ ПЕРЕВІЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Міщенко, М.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інфраструктура; перевезення; витрати; инфраструктура; перевозки; расходы; infrastructure; transpor-tation; costs

 Досліджено склад статей поточних експлуатаційних витрат залізничного транспорту й запропонована методика розрахунку експлуатаційних витрат, що пок-ладені в основу розробки певної економіко-математичної моделі, яка реально відо-бражає функціонування дільниці залізниці протягом прогнозованого періоду.  Исследован состав статей текущих эксплуатационных расходов железнодо-рожного транспорта и предложена методика расчета эксплуатационных расходов, положенная в основу разработки определенной экономико-математической модели, реально отображающей функционирование участка железной дороги на протяже-нии прогнозируемого периода.  Explored composition article current working expenses of the rail-freight traffic and is offered methods of the calculation of the working races-moves prescribed in base of the development determined economic and mathematical model, real displaying operating the area of the railway on length of the forecasted period.
Share - Bookmark