Базис математичної моделі візуальних рекурсивних систем для об’єктів дизайну

Article OPEN
Heher, A. (2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Математична модель; системний підхід; рекурсія; візуальна рекурсивна система (ВРС); елементи ВРС; правила ВРС; зв’язки ВРС; дизайн. | 111. 852] : 001.8 (045) [[62] | Mathematical model; system approach; recursion; recursive Visual System (VRS); VRS elements; VRS rules; VRS links; art-design objects. | Математическая модель; системный подход; рекурсия; визуальная рекурсивная система (ВРС); элементы ВРС; правила ВРС; связи ВРС; дизайн.

У статті здійснено системний аналіз ВРС в об’єктах дизайну. На базі аналізу виявлено, розкрито та формалізовано загальносистемні характеристики ВРС (елементи, правила, зв’язки) окреслено їх співвідношення. Запропоновано математичний апарат та закладено базис математичної моделі концептуального проектування ВРС для об’єктів дизайну. The article provides a systematic analysis of VRS in art-design objects. Features of VRS are found. Specifications of VRS (elements, rules, links) are defined and described. The basis of mathematical model of VRS for art-design object are laid. В статье осуществлен системный анализ ВРС в объектах дизайна. На базе анализа выявлено, раскрыто и формализовано общесистемные характеристики ВРС (элементы, правила, связи) определено их соотношение. Предложен математический апарат и базис математической модели концептуального проектирования ВРС для объектов дизайна.
Share - Bookmark