ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОВІД І ВИТРАТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Article Ukrainian OPEN
Селіверстова, І.О. ; Зозуля, І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: доходи; витрати; бухгалтерський облік; проблема; «тіньові доходи»; «тіньові витрати»; витратно – дохідна політика; доходы; расходы; бухгалтерский учет; проблема; «теневые доходы»; «теневые расходы»; расходно-доходная политика; revenue; costs; accounting

 У статті окреслено проблеми обліку витрат і доходів вітчизняного підприємства, розкрито сучасний стан цього ключового напряму обліку, з'ясовано перспективи вирішення проблем обліку витрат і доходів підприємства. В статье обозначены проблемы учета расходов и доходов отечественного предприятия, раскрыто современное состояние этого ключевого направления учета, выяснены перспективы решения проблем учета расходов и доходов предприятия. The article outlined the problem of the cost and income of domestic companies disclosed the current status of this key trend of accounting problems and noticed the prospects of the cost and revenue of the company.
Share - Bookmark