ГЛОБАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Article Ukrainian OPEN
НАВРОЦЬКА, Н.А.; Академія митної служби України, доцент кафедри міжнародної економіки (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: світовий інвестиційний процес; міжнародна інвестиційна діяльність; економічний простір; глобальний інвестиційний простір; | 330.322

У статті досліджується проблема поняття глобального інвестиційного простору як визна-чальної детермінанти та умови розвитку міжнародної інвестиційної діяльності та світового інвестиційногопроцесу. Запропоновано визначення глобального інвестиційного простору, уточнені основні властивості тафункції, які розкривають його зміст.
Share - Bookmark