ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Ложачевська, О.М. ; Ложачевська, А.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: регіоналізація; глобалізація; світова економіка; міжнародна конкуренція; міждержавні економічні угруповання; регионализация; глобализация; мировая экономика; международная конкуренция; межгосударственные экономические группировки; regionalization

 В статті розглянуто сутність та особливості регіоналізації. Встановлено, що формування регіональних міждержавних економічних угруповань є характерною ознакою сучасного етапу глобалізації світової економіки. Процеси глобалізації світової економіки диктуються умовами міжнародної конкуренції, що змушує економічних суб'єктів шукати найкращі форми організації виробництва й торгівлі.  В статье рассмотрены сущность и особенности регионализации, установлено, что формирование региональных межгосударственных экономических группировок является характерным признаком современного этапа глобализации мировой экономики. Процессы глобализации мировой экономики диктуются условиями международной конкуренции, которые вынуждают экономических субъектов искать лучшие формы организации производства и торговли.  The article deals with the nature and features of regionalization. It is found that the formation of regional international economic alliances is an essential feature of the present stage of economic globalization. Economic globalization is dictated by conditions of international competition, forcing economic agents to seek better forms of production and trade.
Share - Bookmark