УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ РЕГІОНУ

Article Ukrainian OPEN
Жаворонков, В.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: управління регіоном; фінанси, податки; управление; финансы; налоги; management of region; finance; taxes

 У даній статті розглядаються аспекти удосконалення управління фінансовими ресурсами, принципи податкової політики на регіональному рівні та джерела наповнення регіональних фінансів.  В данной статье рассматриваются аспекты совершенствования управления финансовыми ресурсами, принципы налоговой политики на региональном уровне и источники наполнения региональных финансов.  In this article aspect of improvement of financial resources management, principles of tax policy on regional level and in-coming resources of regional finance are considered.
Share - Bookmark