SUBJECT ONTOLOGY INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY

Article English OPEN
ФІЛІПЕНКО, А.С. (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: international economic policy; methodology; levels of of methodology; synergism; bifurcation | 339.97(045) | міжнародна економічна політика; методологія; рівні методології; синергізм; біфуркація

 The article presents a research of presentive ontology of international economic policy. A subject field of international economic policy in the context of its multilevel methodology is defined.  В статье представлено исследование предметной онтологии международной экономической политики. Определены предметное поле международной экономической политики в контексте ее многоуровневой методологии.  У статті представлено дослідження предметної онтології міжнародної економічної політики. Визначено предметне поле міжнародної економічної політики в контексті її багаторівневої методології.
Share - Bookmark