ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Article Ukrainian OPEN
Краплина, В.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інноваційний розвиток; державна політика; інновація; инновационное развитие; государственная политика; инновация; innovative development; public policy; innovation

 Досліджено основні проблемні аспекти розвитку інноваційної сфери економіки в Україні. Доведено визначальну роль інноваційного розвитку економіки у систему державної політики. Обґрунтовано основні напрями розвитку інноваційної сфери в Україні.  Исследованы основные проблемные аспекты развития инновационной сферы экономики в Украине. Доказана определяющая роль инновационного развития экономики в системе государственной политики. Обоснованы основные направления развития инновационной сферы в Украине.  The basic problem aspects of development of innovative sphere of economy are investigational in Ukraine. The qualificatory role of innovative development of economy is well-proven in the system of public policy. Basic directions of development of innovative sphere are reasonable in Ukraine.
Share - Bookmark