ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Шкарлет, С.М. ; Подимова, Л.А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: технопарк; інноваційні структури; державне регулювання; технопарк; инновационные структуры; государственное регулирование; технопарк; innovative structures; government control

 Розглянуто та проаналізовано основні принципи створення технопарків, існуючі інструменти державної підтримки діяльності технопарків. Досліджено нормативно-правову базу у сфері інноваційної діяльності та функціонування технопарків. Сформульовані завдання щодо підтримки розвитку технопарків в сучасних умовах.  Рассмотрены и проанализированы основные принципы создания технопарков, существующие инструменты государственной поддержки деятельности технопарков. Исследована нормативно-правовая база в сфере инновационной деятельности и функционирования технопарков. Сформулированные задания относительно поддержки развития технопарков в современных условиях.  Basic principles of creation of технопарків, existent instruments of state support of activity of технопарків, are considered and analysed. A normatively-legal base is investigational in the field of innovative activity and functioning of технопарків. The set forth tasks are in relation to support of development of технопарків in modern terms.
Share - Bookmark