УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Каліна, І. І.; Національний авіаційний університет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інноваційна діяльність; активність; фінансове забезпечення; конкурентоспроможність продукції; | 330.341.1 | инновационная деятельность; активность; финансовое обеспечение; конкурентоспособность продукции; | an innovation; activity; financial support; product competitiveness;

Розглянуто основні аспекти інноваційного розвитку економіки України, а також проаналізовано  інноваційну активність промислових підприємств України, джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльність та тенденції її розвитку в майбутньому. Досліджено причини відставання та запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності нашої держави в світовій високотехнологічній економіці. Рассмотрены основные аспекты инновационного развития экономики Украины, а также проанализировано инновационную активность промышленных предприятий Украины, источники финансового обеспечения  инновационной деятельности и тенденции ее развития в будущем. Исследованы причины отставания и предложены пути повышения конкурентоспособности нашего государства в мировой высокотехнологичной экономике. The main aspects of innovation development of Ukraine's economy are considered, and also innovative activity of industrial enterprises in Ukraine is analysed, sources of financial support of innovation activity and trends of its development in future. The reasons of retardation are researched and the ways of competitiveness increase of our country in the global high-tech economy are proposed.
Share - Bookmark