ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Марченко, В.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: молочна галузь, самоорганізація, зовнішні фактори молочная отрасль, самоорганизация, внешние факторы milk industry, self-organization, external factors

В статті розглянуті зовнішні фактори, які впливають на вибір напряму розвитку молочної галузі. Досліджена динаміка зовнішніх факторів за 2002-2008 роки та узагальнені наслідки такого впливу на самоорганізацію галузі.  В статье рассмотрены внешние факторы, которые влияют на выбор направления развития молочной отрасли. Исследована динамика внешних факторов за 2002-2008 годы и обобщены последствия такого влияния на самоорганизацию отрасли.  In the articles considered external factors which influence at choice straight development of milk industry. An investigational dynamics of changes of external factors is for 2002-2008 and the generalized consequences of such influence on of self-organization industry.
Share - Bookmark