ВПЛИВ ЯВИЩА МІКРОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Подрєза, С.М. ; Данілова, Е.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: менеджмент; мікроменеджмент; функції менеджера; делегування повноважень; управлінські навички; менеджмент; микроменеджмент; функции менеджера; делегирование полномочий; управленческие навыки; management; micromanagement; manager’s functions

 В статті розглядається таке негативне явище в діяльності сучасних підприємств, як «мікроменеджмент». Досліджено причини виникнення мікроменеджменту, його основні ознаки. Проаналізовано вплив мікроменеджменту на ефективність діяльністі підприємства. В статье рассмотрено такое негативное явление в деятельности современных предприятий как «микроменеджмент». Исследовано причины возникновения микроменеджмента, его основные признаки. Проанализировано влияние микроменеджмента на эффективность деятельности предприятия. In this article "micromanagement" is considered to be a negative phenomenon in the activity of modern enterprises. Origin and the main features of micromanagement are researched. The influence of micromanagement on the effective activity of entreprise is examined.
Share - Bookmark