ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТА ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У НОРМІ ДИСКОНТУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Висоцька, М.П. ; Кірічок, А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: капітальні інвестиції; ризик; факторі ризику; оцінка ризику; норма дисконтування; капитальные инвестиции; риск; факторы риска; оценка риска; норма дисконтирования; real investment; risk; reason of risk; estimate of risk; discount rate

 В умовах ринкової економіки інвестування поєднане з ризиком недоотримання очікуваних результатів у встановлений термін або втратою коштів. У зв’язку з цим виникає необхідність кількісної оцінки ступеня ризику інвестованих коштів. В условиях рыночной экономики инвестирование связано с риском не достижения запланированных результатов в определенный сток или потери средств. В связи с этим возникает необходимость количественной оценки степени риска инвестированных средств. In market economy investment connects with risk of lost money and actives. That’s why there is the necessary of quantitative estimation of investment risk.
Share - Bookmark