Про визначення хімічного вмісту областей HII в голубих компактних карликових галактиках

Article Ukrainian OPEN
Мелех, Б Я; Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 524.7

Зібрано вибірку емпіричних співвідношень, які пропонуються різними авторами для визначення хімічного складугазових туманностей. На основi відносних інтенсивностей спектрів спостережень знайдено хімічний вміст 10областей НІІ в голубих компактних карликових галактиках (ГККГ), використовуючи іонізуючо-корекційні факторидля планетарних туманностей. Порівняно і проаналізовано отримані вмісти з відповідними даними інших авторів.Побудовано фотоіонізаційні моделі свічення даних НІІ областей в ГККГ з хімічним вмістом приведеним в [20] іспектрами іонізуючого випромінювання знайденими нами на основі потоків в лініях Нβ, λ4471НеІ, λ4686 НеІІ [6].Отримано інтегральні спектри фотоіонізаційних моделей свічення областей НІІ в ГККГ, які використано дляотримання відносних іонних вмістів даних об’єктів. Отримані відносні іонні вмісти були використані длявизначення хімічного вмісту по вищезгаданій вибірці співвідношень. Знайдені вмісти хімічних елементів длякожного з емпіричних співвідношень порівнювалися з відповідним хімічним вмістом, заданим в відповідній фото-іонізаційній моделі свічення. Зроблено висновок про необхідність побудови сітки фотоіонізаційних моделей свіченнядля НІІ областей в ГККГ з метою пошуку нових іонізаційно-корекційних факторів. We have collected empirical expressions for gaseous nebulae chemical composition determination fromdifferent sources. We obtained chemical composition for 10 HII regions in Blue Compact Dwarf Galaxies (BCDG) usingplanetary nebulae (PN) ionization correction factors (ICF’s) on the base of observational spectra relative intensities fromthese objects. Obtained compositions were compared and analyzed with results from different authors. We builtphotoionization models of this HII regions in BCDG with chemical composition determined in [20] and ionization emissionspectra, obtained on the base of observed fluxes in Нβ, λ4471НеІ, λ4686 НеІІ lines [6]. Predicted spectra of photoionizedmodels were used for relative ionic abundances determination in these objects. Obtained relative ionic abundances wereused for chemical compositions determination from collection of empirical expressions. The chemical abundance obtainedfrom every tested expressions were compared with correspond abundance specified in photoionization model. We conclude,that it is necessary to build a photoinoinization grid for HII regions in BCDG for ICF’s in these objects determination. Собрана выборка эмпирических соотношений, предлагаемых различными авторами дляопределения химического состава газовых туманностей. Используя ионизационно-коррекционные факторы дляпланетарных туманностей, на основе относительных интенсивностей спектров наблюдений найден химическийсостав 10 НІІ регионов в голубых компактных карликовых галактиках (ГККГ). Проведены сравнения и анализполученных составов с соответствующими данными других авторов. Построены фотоионизационные моделисвечения данных НІІ областей в ГККГ с химическим составом, найденным в [20], и спектрами ионизирующегоизлучения, полученными нами на основе потоков в линиях Нβ, λ4471НеІ, λ4686 НеІІ [6]. Полученные интегральныеспектры фотоионизационных моделей свечения областей НІІ в ГККГ были использованы для получения отно-сительных ионных содержаний в данных объектах. Полученные ионные содержания были использованы дляопределения химического состава по выше упомянутой выборке соотношений. Определённый таким образомхимический состав каждым из соотношений, сравнивался с соответствующим химическим составом, заданным всоответствующей фотоионизационной модели свечения. Сделано заключение об необходимости построения сеткифотоионизационных моделей свечения для областей НІІ в ГККГ с целью определения ионизационно-коррекционныхфакторов.
Share - Bookmark