МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗЗБИТКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Чепей, К.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: лізинг; лізинговий договір; лізингодавець; лізингоотримувач; лізинговий платіж; ануітет; лизинг; лизинговый договор; лизингодавець; лизингоотримувач; лизинговый платеж; ануитет; leasing; leasing agreement; lizingodavec'; lizingootrimuvach; leasing payment

 У науковій статті дається короткий виклад сутності поняття лізингу та лізингового платежу, їх економічної ефективності. А також запропоновано оптимізаційний метод розрахунку лізингових платежів, що забезпечує беззбитковість діяльності лізингових компаній в Україні.  В научной статье дается краткое изложение сущности понятия лизинга и лизингового платежа, их экономической эффективности. А также предложено оптимизационный метод расчета лизинговых платежей, обеспечивающий безубыточность деятельности лизинговых компаний в Украине.  The article gives a summary of the notion of leasing and lease payments, its economic efficiency. And also it is offered optimizing method for calculating lease payments, providing break-even of the leasing companies in Ukraine.
Share - Bookmark