HELIUM ABUNDANCE DETERMINATION IN HII REGIONS OF BLUE COMPACT DWARF GALAXIES

Article Ukrainian OPEN
Мелех, Б Я; Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету ім. Івана Франка (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 524.523 + 524.7

We present detail study of helium ionic abundances of HII regions in Blue Compact Dwarf galaxies using new emissivitiesfrom [3]. On the base of new helium He/H and heavy elements abundances A/H [1, 2] different types of Y–Z dependenceswere analyzed. The values of primordial helium abundance Yp and heavy elements enrichment dY/dZ were obtained fordifferent cases of HeI lines using. Проведено детальное изучение ионных содержаний гелия в областях НІІ голубых ком-пактных карликовых галактик с помощью новых рекомбинационных коэффициентов [3]. На основе новыхсодержаний гелия He/H и содержаний тяжелых элементов A/H [1, 2] проанализированы различные типы зависимо-стей Y–Z. Получены значения содержаний первичного гелия Yp и темпа его обогащения dY/dZ для различныхвариантов учета НеI линий. Проведено детальне вивчення іонних вмістів гелію в областях НІІ блакитних компактних карликових галактиках задопомогою нових рекомбінаційних коефіцієнтів для НеІ [3]. На основі отриманих значень Не/H і вмістів важкихелементів А/H [1, 2] проаналізовано різні типи залежностей Y–Z. Отримано значення вмісту первинного гелію Yp ітемпу його збагачення dY/dZ для різних варіантів врахування НеІ ліній.
Share - Bookmark