СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Article Ukrainian OPEN
Соловей, Н.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет

 Тема статті обумовлена актуальністю та необхідністю застосування та розвитку в страхових компаніях маркетингу. Це пов’язано з тим, що можливості маркетингу дуже великі, оскільки він являє собою нову продуктивну філософію ведення бізнесу. Розширення використання маркетингу є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку українського страхування в близькому майбутньому.  Тема статьи обусловлена актуальностью и необходимостью применения и развития в страховых компаниях маркетинга. Это связано с тем, что возможности маркетинга очень большие, поскольку он представляет собой новую продуктивную философию ведения бизнеса. Расширение использования маркетинга является одним из наиболее перспективных направлений развития украинского страхования в близком будущем.The theme of the article is conditioned actuality and necessity of application and development in the insurance companies of marketing. It is related to that marketing possibilities are very large, as he is new productive philosophy of conduct of business. Expansion of the use of marketing is one of the most perspective directions of development of Ukrainian insurance in the near future.
Share - Bookmark