МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
ВЕРБА, В.А.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: управлінське консультування; економічна модель управління; консалтингова компанія; попроцесне калькулювання витрат; | 005.572

В статті представлено авторське бачення економічних засад функціонування консалтинго-вих компаній. Обгрунована авторська позиція щодо принципів формування економічної моделі управління кон-салтингової компанії, методів оцінювання результативності консалтингової діяльності. Запропоновано еко-номічну модель управління консалтингової компанії, які базуються на процесній методології організації бізне-су, обліковій системі, обчислення витрат і прибутковості консалтингових послуг. Розроблено методичні по-ложення обчислення витрат за бізнес-процесами консалтингової компанії.
Share - Bookmark