Contemporary Ukrainian terminology of textile art and textile art-design

Article OPEN
Schneider, A. (2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Textile art; textile art-design; three dimensional textile; textile sculpture. | 7.06 | Художественный текстиль; текстильный арт-дизайн; обьемно-пространственный текстиль; текстильная скульптура. | Художній текстиль; текстильний арт-дизайн; об’ємно-просторовий текстиль; текстильна скульптура.

A short analysis of contemporary textiles, especially of textile art and textile art-design and analysis of its terminology, used in the world and Ukrainian practice, is given in the article. Due to this analysis the disparities of terms, used in the world and in Ukraine, were found. Terms, most clearly designating of the textile art works and most precisely meet international terms, are proposed. В статье проведен короткий анализ видов современного текстиля, в особенности художественного текстиля и текстильного арт-дизайна и анализ его терминологии в мировой и украинской практике. На основе этого анализа выявлено несоответствия в значениях терминов, принятых в мире и тех, которыми пользуются в Украине. Предложено к употреблению термины, наиболее четко обозначающие виды текстильных произведений и наиболее точно отвечающие международным терминам. У статті проведен короткий аналіз видів сучасного текстилю, зокрема художнього текстилю та текстильного арт-дизайну та аналіз його термінології у світовій та українській практиці. На основі цього аналізу виявлено розбіжності в значенні термінів, прийнятих у світі і тих, якими послуговуються в Україні. Запропоновано до вжитку терміни, які більш чітко позначають види текстильних творів і точніше відповідають міжнародним термінам.
Share - Bookmark