Вплив флуктуацій густини газу в планетарних туманностях на їх емісійний лінійчатий спектр

Article Ukrainian OPEN
Гаврилова, Н В; Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Тишко, Н Л; Львівський національний університет ім. Івана Франка (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 524.37

Побудовано сітку сферично-симетричних фотоіонізаційних моделей свічення планетарних туманностей з різнимхарактером розподілу густини газу в їх оболонках для температур центральних зір T  50000 K таT  100000 K . Флуктуації густини задавалися випадковим чином, використовуючи стандартний генераторвипадкових чисел. В кожному з випадків приймалося, що на фоні однорідної густини газу ( n H   500 см 3 таn H   1000 см 3 ) існують флуктуації підвищеної густини в 2, 5, 10, 15 та 20 разів. Вирахувано емісійнийлінійчатий спектр кожної з моделей туманностей відносно спектру відповідних однорідних моделей. Виявлено біля10 емісійних ліній, найменш чутливих до флуктуацій густини газу (  30% ), які можуть бути використані длябільш точного визначення хімічного складу планетарних туманностей. The set of spheric-simmetrical photoionization models of planetary nebula luminescence fordifferent radial gas density distributions for central stars temperatures T  50000 K and T  100000 K was created.Gas density fluctuations were chosen randomly. Every range of models was assumed to have basic homogeneous gas density( n H   500 см 3 and n H   1000 см 3 ) and density fluctuations more 2, 5, 10, 15 and 20 times. The line emissionspectrum of each planetary nebula model was calculated. We have chosen a set of 10 lines for which the influence of densityfluctuations may be neglected, so these lines may be used for more accurate planetary nebula chemical abundancedetermination. Построено сетку сферически-симетричных фотоиониза-ционных моделей свечения планетарных туманностей с разным характером распределения плотности газа в ихоболочках для температур центральных звезд T  50000 K и T  100000 K . Флуктуации плотности задавалисьслучайно с использованием стандартного генератора случайных чисел. В каждом случае принималось, что на фонеоднородной плотности газа ( n H   500 см 3 и n H   1000 см 3 ) имеются флуктуации с повышеннойплотностью в 2, 5, 10, 15 и 20 раз. Рассчитано эмиссионный линейчатый спектр каждой из моделей туманностейотносительно соответствующих однородных моделей. Выделено около 10 эмисийных линий, слабо чувствительныхк изменениям плотности газа (  30% ) , которые можно использовать для более точного определения химическогосостава планетарных туманностей.
Share - Bookmark