ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ЇЇ ОЦІНКИ

Article Ukrainian OPEN
Овсак, О.П. ; Бараніченко, Л.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: реструктуризація; ефект; підприємство; реструктуризация; эффект; предприятие; restructuring; effect; enterprise

 Вдосконалений методичний інструментарій оцінки ефективності реструктуризації підприємств. Запропонована система критеріїв оцінки ефективності реструктуризації та розроблений відповідний алгоритм оцінки з виокремленням часткових та загального ефекту.  Усовершенствован методический инструментарий оценки эффективности реструктуризации предприятий. Предложена система критериев оценки эффективности реструктуризации и разработан соответствующий алгоритм оценки частичных и общего эффекта.  Improved are methodical instruments of effectiveness evaluation of enterprise restructing. Proposed are evaluation criteria system of restructing and the evaluation logic with local and general effects appointment.
Share - Bookmark