МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АЕРОПОРТІВ

Article Ukrainian OPEN
Назаренко, А.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: фінансовоекономічний потенціал; реалізовані та нереалізовані можливості; матриця показників; резерви розвитку; динаміка; конкурентоспроможність; відхилення від плану; финансовоэкономический потенциал; реализованные и нереализованные возможности

 У статті розкрито сутність та етапи мультиплікативно-матричної моделі оцінки фінансово-економічного потенціалу аеропорту.  В статье раскрыты сущность и этапы мультипликативно-матричной модели оценки финансово-экономического потенциала аэропорта.  The essence and stages of a multiplicative-matrix model of an airports’ financial and economic potential is suggested in this article.
Share - Bookmark