ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ

Article Ukrainian OPEN
Овсак, О.П. ; Зінченко, Ю.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: господарські ризики; вимір ступню ризику; управління ризиками; ефективність; хозяйственные риски; измерение степени риска; управление рисками; эффективность; economic risks; risks degree measuring; risk management; efficiency

 Досліджено характерні риси господарських ризиків. Визначено інструментарій вимірювання господарських ризиків та оцінки ефективності управління ризиками на підприємстві.  Исследованы характерные черты хозяйственных рисков. Определен инструментарий измерения хозяйственных рисков и оценки эффективности управления рисками на предприятии.  Investigated are characters of economic risks. Identified are instruments of economic risks measuring and risk management evaluation on the enterprise.
Share - Bookmark