ГУМАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

Article Russian OPEN
МОРОЗЕВИЧ, А.Н.; ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: соціально орієнтована ринкова економіка; соціалізація і гуманізація економічних процесів; Республіка Білорусь; | 330.342 (476)

Стаття присвячена характеристиці особливостей ринкової економіки Республіки Білорусь.Автор виділяє основну цільову складову економічного розвитку країни – соціальну орієнтованість розвитку. Врезультаті приділено особливу увагу змісту соціальних реформ з провідною роллю держави у їх здійсненні.Зроблено висновок про те, що становлення в Білорусі соціально орієнтованої ринкової економіки відповідаєсучасним тенденціям світогосподарського розвитку та національній специфіці.
Share - Bookmark