КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗВ’ЯЗКУ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ З МІЖНАРОДНОЮ ТОРГІВЛЕЮ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОМІЧНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Новикова, М.В. ; Уколова, Н.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Нова економічна географія; центр-периферія; економетрична модель; експорт; імпорт; Новая экономическая география; центр-периферия; эконометрическая модель; экспорт; импорт; New Economic Geography; Core/Periphery; econometric model; export; import

 У статті розглядаються проблеми просторового розвитку виробництва і зовнішньої торгівлі України з позицій моделей нової економічної географії та міжнародної торгівлі, які розробив нобелівський лауреат Пол Кругман. Значущість цих моделей можна порівняти з роботами А.Ейнштейна в фізиці. Аналіз моделей дозволяє робити належні прогнози і приймати ефективні рішення.  В статье рассматриваются проблемы пространственного развития производства и внешней торговли Украины из позиций моделей новой экономической географии и международной торговли, которые разработал нобелевский лауреат Пол Кругман. Значимость этих моделей можно сравнить с работами А.Ейнштейна в физике. Анализ моделей позволяет делать надлежащие прогнозы и принимать эффективные решения.  The paper deals with problems of spatial development of production and external trade of Ukraine on the basis of new economic geography and international trade models, which were developed by a Nobel laureate Paul Krugman. The significance of these models can be compared with the works of A. Einstein in physics. The analysis of models allows to make proper forecasts and reach effective decisions.
Share - Bookmark