НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Ганущак-Єфіменко, Л.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інновація; інноваційний розвиток; інноваційні процеси; кластерний підхід; кластер; инновация; инновационное развитие; инновационные процессы; кластерный подход; кластер; innovation; innovative development; innovative processes; cluster approach; cluster

 У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інноваційної діяльності кластера. Проаналізовано міжнародний досвід регіональної складової інноваційного розвитку, визначено негативні фактори в українській економіці, подолання яких дозволить збільшити випуск інноваційної та високотехнологічної продукції, запропоновано комплекс заходів щодо активізації інноваційних процесів регіону за рахунок кластерного підходу.  В статье изложены результаты исследований в сфере развития инновационной деятельности кластера. Проанализирован международный опыт региональной составляющей инновационного развития, определенно негативные факторы в украинской экономике, преодоление которых позволит увеличить выпуск инновационной и высокотехнологической продукции, предложен комплекс мероприятий по активизации инновационных процессов региона за счет кластерного подхода.  In the article the results of researches are expounded in the field of development of innovative activity of cluster. International experience of regional constituent of innovative development is analysed, certainly negative factors in the Ukrainian economy, overcoming of which will allow to increase the issue of innovative and highly technological products, the complex of measures is offered on activation of innovative processes of region due to cluster approach.
Share - Bookmark