ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Запорожець, Т.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: аналітичний інструментарій; модель; господарський потенціал; підприємство; конкурентоспроможність; аналитический инструментарий; модель; хозяйственный потенциал; предприятие; конкурентоспособность; analytical tools; models; economic potential

 В статті автор обґрунтовує основні показники, що обумовлюють формування конкурентоспроможності господарського потенціалу підприємств машинобудування з використанням побудованої моделі.  В статье автор обосновывает основные показатели, обуславливающие формирование конкурентоспособности хозяйственного потенциала предприятий машиностроения с использованием построенной модели.  The author substantiates the key indicators that cause the formation of the competitiveness of the economic potential of mechanical engineering, using the constructed model.
Share - Bookmark