ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ТА ЇХ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
Кириленко, О.М. ; Коростельов, А.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: автоматизовані системи управління складським комплексом; необхідність їх впровадження; позитивні наслідки впровадження; автоматизированные системы управления складским комплексом; необходимость их внедрения; положительные последствия внедрения; WMS

 В статті розглянуті інформаційні потоки в діяльності логістичних центрівів та їх програмне забезпечення, а також акцентована увага на основних питаннях щодо доцільності впровадження автоматизованої системи управління складом.  В статье рассмотрено информационные потоки в деятельности логистических центров и их программное обеспечение. В статье акцентировано внимание на вопросе целесообразности внедрения автоматизированной системы управления складом(WMS).  Informative streams in activity of logistic centers and their software are considered in the article. Basic principles of choice of the automated control storage system are exposed in the article.
Share - Bookmark