МІСЦЕ БАНКІВ, ЯК ІНВЕСТОРІВ, В СТРУКТУРІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Article Ukrainian OPEN
Кущ, О.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: німецька модель ринку цінних паперів; американська модель ринку цінних паперів; регулювання ринку цінних паперів; банки; інвестиційні банки; немецкая модель рынка ценных бумаг; американская модель рынка ценных бумаг; регулирование рынка ценных бумаг

 В даній статті проведено аналіз моделей ринку цінних паперів, що склались в різних країнах. Розглянуто особливості формування моделі українського ринку цінних паперів. Зроблені висновки щодо можливостей вдосконалення існуючої української моделі з урахуванням світового досвіду.  В данной статье проведен анализ моделей рынка ценных бумаг, которые сложились в различных странах. Рассмотрены особенности формирования модели украинского рынка ценных бумаг. Сделаны выводы о возможностях совершенствования существующей украинской модели с учетом мирового опыта.  In this article analysis of models of securities market, which exist in various countries. Features of the Ukrainian model securities market are considered. Opportunities of perfection of existing Ukrainian model are considered in view of world experience.
Share - Bookmark