ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЦСЄ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Article Ukrainian OPEN
Кам’янецька, О. В.; Національний авіаційний університет ; Головня, Ю. І.; Національний авіаційний університет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Центрально-Східна Європа; посткризовий розвиток; антикризові заходи; експорт; ВВП; | 339.747(6) | Центрально-Восточная Европа; посткризисное развитие; антикризисные мероприятия; экспорт; ВВП; | Central and Eastern Europe; the post-crisis development; the anti-crisis measures; exports; GDP;

В статті досліджено тенденції соціального та економічного розвитку в країнах Центрально-Східної Європи у посткризовий період. Проаналізовані  основні  макроекономічні показники в країнах цього регіону протягом кризи та після неї. Визначені складові наздагоняючої інноваційної стратегії розвитку цього регіону. В статье исследованы тенденции экономического и социального развития в странах Центрально-Восточной Европы в посткризисный период. Проанализированы основные макроэкономические показатели в странах этого региона в период кризиса и после. Определены составляющие инновационной стратегии развитии этого региона. This paper investigates trends in social and economic development in Central and Eastern Europe in the post-crisis period. The basic macroeconomic indicators in the countries of the region during the crisis and after. The composition of catch-up innovation strategy in the region.
Share - Bookmark