ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ

Article Ukrainian OPEN
Мягких, І.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інтегровані структури бізнесу; стратегія; тактика; конкурентоспроможність; интегрированные структуры бизнеса; стратегия; тактика; конкурентоспособность; the integrated structures of business; strategy; tactic; concourentospomognist

 В даній статті розглянуті проблеми стратегічного розвитку підприємств та обґрунтовано необхідність розробки нових підходів до формування стратегічного розвитку інтегрованих структур бізнесу в ринкових умовах.  В данной статье рассмотренные проблемы стратегического развития предприятий та обосновано необходимость разработки новых подходов к формированию стратегического развития интегрированных структур бизнеса в рыночных условиях.  In the given article the considered problems of strategic development of enterprises that ob–rountovano necessity of development of new approaches to forming of strategic development of the integrated structures of business in market conditions.
Share - Bookmark