СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАФАХІВЦІВ

Article Ukrainian OPEN
Оргєєва, С. В. ; Хачатрян, В. В. ; Черниш, Л. П. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: системний підхід, студенти, фізичне виховання, фахівці, освіта. | 371(045) [УДК 378.14]

У статті розглянуто системний підхід, як наукову методологію цілісної побудови навчально-виховного процесу у ВНЗ авіаційного профілю. З’ясовано, що фізичне виховання студентів у ВНЗ представляє собою складову вищої гуманітарної освіти яка спрямована на  гармонійний розвиток особистості. Доведено, що наукова цінність системного підходу, визначається значенням як єдиного принципу, що відображає світоглядний рівень дослідження.
Share - Bookmark