МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Кондрашевська, О.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Стратегія; фінансове управління; ресурси; рівень ресурсного потенціалу; здатність до розвитку; Стратегия; финансовое управление; ресурсы; уровень ресурсного потенциала; способность к развитию; Strategy; financial management; resources

 У статті запропоновано методичний підхід до визначення стратегій фінансового управління підприємств машинобудування.  В статье предложен методический подход к определению стратегий финансового управления предприятий машиностроения.  In the article the methodical going is offered near determination of strategies of financial management of enterprises of engineer.
Share - Bookmark