UKRAINE IN THE MODELS OF MODERN CAPITALISM

Article English OPEN
ОНИЩЕНКО, В.П.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, д.е.н., проф. (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: models of capitalism; economy in transition; civilization values; European economic space; private property; innovation | 338.2 (045) | моделі капіталізму; перехідна економіка; цивілізаційні цінності; європейський економічний простір; приватна власність; інновації

 Some aspects of the possible implementation of the models of modern capitalism in the social practices of Ukraine are considered. The problems of development of socio-economic system of Ukraine in the context of European model of capitalism (“coordinated market economy”) are revealed.  Рассмотрены некоторые аспекты возможности имплементации моделей современного капитализма в общественную практику Украины, а также проблемы развития ее социально-экономической системы в контексте европейской модели капитализма («координированная рыночная экономика»).  Розглянуті деякі аспекти можливості імплементації моделей сучасного капіталізму у суспільну практику України, а також проблеми розбудови її соціально-економічної системи у контексті європейської моделі капіталізму  («координована ринкова економіка»).
Share - Bookmark