PRINCIPLES OF STRATEGIC INNOVATION IN THE GLOBALIZATION

Article English OPEN
ПОГРІЩУК, Б.В. (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: innovative development; transformation processes; socio-economic development; scientific and technical potential; the globalization of the world economic system | 137.2 [331.524] | інноваційний розвиток; трансформаційні процеси; соціально-економічний розвиток; науково-технічний потенціал; глобалізація світової економічної системи

 The paper and the strategy based on innovation development in the context of globalization, defined strategic objectives of innovation development, are considered measures of innovative strategies for economic development, regional, general levels, the factors of influence on their realization in modern conditions.  В работе обоснованы стратегические основы инновационного развития в условиях глобализации, определены стратегические задачи инновационного развития, рассмотрены меры по формированию стратегий инновационного развития на хозяйственном, региональном, общеэкономическому уровнях, определены факторы влияния на их реализацию в современных условиях хозяйствования.  В роботі обґрунтовано стратегічні засади інноваційного розвитку в умовах глобалізації, визначено стратегічні завдання інноваційного розвитку, розглянуто заходи щодо формування стратегій інноваційного розвитку на господарському, регіональному, загальноекономічному рівнях, визначено фактори впливу на їх реалізацію в сучасних умовах господарювання.
Share - Bookmark