СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
ВОЙТОВ, С.Г.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: митно-тарифне регулювання; мито; СОТ; ефективність митно-тарифного регулювання; | 339.543 (477)

Стаття присвячена розкриттю актуальних питаннь сучасних тенденцій, зумовленості таефективності механізму митно-тарифного регулювання. В рамках дослідження проводиться ґрунтовний ана-ліз наслідків зниження митно-тарифного захисту національної економіки, що відбувся у результаті вступу доСОТ, а також його співставлення з протекціоністськими тенденціями світової економіки. Разом з тим, встатті наводиться коефіцієнт фіскальної ефективності адміністрування митних податків, як елементу ми-тно-тарифного регулювання, що на думку автора інтегрально та в динаміці визначає ефективність фіскаль-ної складової митно-тарифних відносин.
Share - Bookmark