МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВАГОННИХ ДІЛЬНИЦЬ

Article Ukrainian OPEN
Аксьонов, І.М. ; Харчук, О.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: вагонні дільниці, підсобно - допоміжна діяльність, доходи підприємства. вагонные участки, подсобно - вспомогательная деятельность, доходы предприятия carriage areas, subsidiary is auxiliary activity, profits of enterprise.

 Здійснено аналіз впливу кожного показника підсобно-допоміжної діяльності ВЧ на його дохідність та побудовано модель багатофакторної лінійної регресії залежності доходів від ПДД. В статье проведен анализ влияния каждого показателя подсобно-вспомогательной деятельности ВЧ на его доходность и построена модель многофакторной линейной регрессии зависимости доходов от ПДД. In the article the analysis of influence of every subsidiary-auxiliary performance indicator is conducted HF on his profitableness and the model of multivariable linear regression of dependence of profits is built from PDD.
Share - Bookmark